راهنمای رشته‌ها و گرایش‌های فقه و مبانی اجتهاد

چند نکته مهم

راهنمای رشته‌ها و گرایش‌های مرتبط با فقه و مبانی اجتهاد در حال تکمیل اطلاعات می‌باشد.
تمامی رشته‌های ثبت شده در راهنما، هم اکنون در سیستم آموزشی مراکز حوزوی و دانشگاهی کشور، فعال می‌باشد.
ان‌شاالله به زودی، رشته‌های فعال به تفکیک مراکز آموزشی حوزوی، جهت راهنمای شما در انتخاب مرکز آموزشی، در همین صفحه قرار خواهد گرفت.

کد رشته عنوان رشته مقطع تحصیلی گروه تحصیلی زیرگروه تحصیلی تاریخ تصویب نهاد مصوب دریافت سرفصل
۰۰۱ علوم اسلامی - حقوق کارشناسی پیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۰۲ علوم اسلامی-اقتصاد کارشناسی پیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۰۳ علوم اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی پیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۰۴ فقه اسلامی کارشناسی پیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۸۹/۰۳/۲۲ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۰۵ فقه و اصول کارشناسی پیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۸۳/۰۹/۱۴ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۰۶ فقه و حقوق اسلامی کارشناسی پیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۰۷ فقه و حقوق مذاهب اسلامی کارشناسی پیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۰۸ فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق امامی کارشناسی پیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۰۹ فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق حنبلی کارشناسی پیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۱۰ فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق حنبلی کارشناسی پیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۱۱ فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق حنفی کارشناسی پیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۱۲ فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق زیدی کارشناسی پیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۱۳ فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق شافعی کارشناسی پیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۱۴ فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق مالکی کارشناسی پیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۱۵ فقه و معارف اسلامی کارشناسی پیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۸۳/۰۵/۱۷ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۱۶ معارف اسلامی و اقتصاد کارشناسی پیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۸۳/۱۰/۱۲ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۱۷ معارف اسلامی و حقوق کارشناسی پیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۸۴/۰۳/۲۱ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۱۸ معارف اسلامی و علوم سیاسی کارشناسی پیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۸۴/۰۴/۱۸ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۱۹ معارف اسلامی و مطالعات زنان کارشناسی پیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۰/۱۲/۰۴ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۲۰ اصول و فقه اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۸۸/۱۱/۱۷ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۲۱ اندیشه سیاسی در اسلام کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۷۸/۰۵/۰۳ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۲۲ حقوق کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۷۴/۱۲/۰۶ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۲۳ شناخت اندیشه های امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۸۷/۰۴/۲۹ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۲۴ علوم اسلامی - اندیشه سیاسی در اسلام کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۸۴/۰۲/۱۷ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۲۵ علوم اسلامی - حقوق بین المل کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۷۳/۰۶/۰۶ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۲۶ علوم اسلامی - حقوق خصوصی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۷۳/۰۶/۰۶ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۲۷ علوم و حدیث گرایش اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۲۸ فقه اقتصادی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۸۵/۰۱/۱۹ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۲۹ فقه تربیتی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۳۰ فقه خانواده کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۸۵/۰۹/۱۱ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۳۱ فقه سیاسی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۳۲ فقه عبادی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۸۶/۱۰/۲۲ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۳۳ فقه قضایی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۸۵/۰۹/۱۱ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۳۴ فقه مقارن کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۸۸/۰۲/۲۶ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۳۵ فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۳۶ فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۳۷ فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۳۸ فقه و حقوق اقتصادی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۳۹ فقه و حقوق خانواده کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۴۰ فقه و حقوق خصوصی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۴۱ فقه و معارف اسلامی گرایش فقه و اصول کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۸۳/۱۰/۱۲ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۴۲ فقه پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۴۳ معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خانواده کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۸۵/۱۱/۰۷ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۴۴ معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق عمومی (خاص دانشگاه امام صادق(ع)) کارشناسی ارشد پیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۴۵ معارف اسلامی واقتصاد ( خاص دانشگاه امام صادق (ع ) ) کارشناسی ارشد پیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۷۶/۰۴/۲۲ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۴۶ معارف اسلامی وحقوق ( خاص دانشگاه امام صادق (ع ) ) کارشناسی ارشد پیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۴۷ معارف اسلامی وعلوم سیاسی ( خاص دانشگاه امام صادق (ع ) ) کارشناسی ارشد پیوسته علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۴۸ اصول فقه اسلامی دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۸۸/۱۱/۱۷ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۴۹ حقوق دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۷۳/۰۶/۰۶ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۵۰ دکتری فقه و معارف اسلامی دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۸۸/۰۸/۰۲ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۵۱ علوم اسلامی- حقوق بین الملل دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۰/۱۲/۰۴ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۵۲ فقه اسلامی دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۸۸/۱۱/۱۷ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۵۳ فقه اقتصادی گرایش بازار عوامل تولیدی دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۰/۰۳/۲۱ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۵۴ فقه اقتصادی دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۰/۰۳/۲۱ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۵۵ فقه اقتصادی گرایش بازارهای مالی دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۰/۰۳/۲۱ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۵۶ فقه اقتصادی گرایش بخش عمومی و نظام مالیاتی دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۰/۰۳/۲۱ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۵۷ فقه اقتصادی گرایش پول و بانک دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۰/۰۳/۲۱ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۵۸ فقه تربیتی دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۰/۱۲/۰۴ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۵۹ فقه خانواده دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۶۰ فقه سیاسی دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۶۱ فقه سیاسی گرایش فقه جامعه شناسی سیاسی دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۶۲ فقه سیاسی گرایش فقه روابط بین الملل دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۶۳ فقه سیاسی گرایش فقه سیاسی تطبیقی دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۶۴ فقه عبادی دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۶۵ فقه عبادی گرایش فقه حج دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۶۶ فقه عبادی گرایش فقه طهارت و صلاه دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۶۷ فقه عبادی گرایش فقه عبادات مالیه دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۶۸ فقه عبادی گرایش فقه مسائل خلافیه دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۶۹ فقه قضایی دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۷۰ فقه قضایی گرایش جزا و جرم شناسی دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۷۱ فقه مقارن دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۷۲ فقه و معارف اسلامی دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۸۸/۰۸/۰۲ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۷۳ فقه پزشکی دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۷۴ فقه پزشکی گرایش فقه تحقیقات نوین پزشکی دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۷۵ فقه پزشکی گرایش فقه درمان دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۷۶ فقه پزشکی گرایش فقه معاینه دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۷۷ فلسفه حقوق دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۷۸ فلسفه سیاسی اسلامی دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۸۹/۰۷/۱۷ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۷۹ قرآن و علوم گرایش اقتصاد دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۸۶/۱۱/۰۶ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۸۰ قرآن و علوم گرایش حقوق دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۸۶/۱۱/۰۶ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۸۱ قرآن و علوم گرایش علوم سیاسی دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۸۶/۱۱/۰۶ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۸۲ مذاهب اسلامی - تقریب دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۸۳ الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری تخصصی علوم انسانی الهیات ۱۳۶۹/۰۴/۱۷ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۸۴ فقه شافعی دکتری تخصصی علوم انسانی حقوق ۱۳۷۹/۱۱/۰۲ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۸۵ فقه قضایی گرایش آئین دادرسی دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۸۶ فقه قضایی گرایش جزا و جرم شناسی دکتری تخصصی علوم انسانی علوم حوزوی ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۸۷ فقه و حقوق جزا دکتری تخصصی علوم انسانی حقوق ۱۳۷۷/۱۱/۱۸ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۸۸ فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری تخصصی علوم انسانی الهیات ۱۳۶۹/۱۰/۳۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۸۹ فقه و حقوق خصوصی دکتری تخصصی علوم انسانی حقوق ۱۳۷۷/۱۱/۱۸ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۹۰ فقه ومبانی حقوق اسلامی گرایش فقه جزایی دکتری تخصصی علوم انسانی حقوق ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۹۱ مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی دکتری تخصصی علوم انسانی الهیات ۱۳۸۴/۰۵/۲۲ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۹۲ الهیات و معارف اسلامی و ارشاد گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد پیوسته علوم انسانی الهیات ۱۳۷۱/۰۲/۰۶ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۹۳ علوم قضایی گرایش حقوق خانواده کارشناسی ارشد پیوسته علوم انسانی حقوق ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۹۴ حقوق خانواده کارشناسی ارشد پیوسته علوم انسانی حقوق ۱۳۸۸/۰۲/۰۵ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۹۵ فقه و حقوق اسلامی کارشناسی ارشد پیوسته علوم انسانی نظامی و انتظامی ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۹۶ فقه و حقوق جزا کارشناسی ارشد پیوسته علوم انسانی الهیات ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۹۷ فقه و حقوق جزا کارشناسی ارشد پیوسته علوم انسانی حقوق ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۹۸ فقه و حقوق خصوصی کارشناسی ارشد پیوسته علوم انسانی حقوق ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۰۹۹ فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد پیوسته علوم انسانی الهیات ۱۳۷۰/۱۰/۰۱ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۱۰۰ مالیه و با نکداری اسلامی کارشناسی ارشد پیوسته علوم انسانی مدیریت ۱۳۸۹/۰۷/۱۷ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۱۰۱ مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی کارشناسی ارشد پیوسته علوم انسانی مدیریت ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۱۰۲ مذاهب فقهی کارشناسی ارشد پیوسته علوم انسانی الهیات ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۱۰۳ نهج البلاغه- اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی کارشناسی ارشد پیوسته علوم انسانی علوم تربیتی ۱۳۸۰/۰۷/۰۱ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۱۰۴ حقوق کارشناسی پیوسته علوم انسانی حقوق ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۱۰۵ فقه حنفی کارشناسی پیوسته علوم انسانی الهیات ۱۳۷۴/۱۱/۰۸ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۱۰۶ فقه شافعی کارشناسی پیوسته علوم انسانی الهیات ۱۳۷۴/۱۱/۰۸ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۱۰۷ فقه و اصول کارشناسی پیوسته علوم انسانی الهیات ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۱۰۸ فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی پیوسته علوم انسانی الهیات ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۱۰۹ علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی دکتری تخصصی علوم اجتماعی علوم اقتصادی ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۱۱۰ فلسفه اقتصاد اسلامی دکتری تخصصی علوم اجتماعی علوم اقتصادی ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۱۱۱ مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام دکتری تخصصی علوم اجتماعی مطالعات زنان و خانواده ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۱۱۲ مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی دکتری تخصصی علوم اجتماعی علوم اجتماعی ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۱۱۳ علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم اجتماعی علوم اقتصادی ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۱۱۴ علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم اجتماعی علوم اقتصادی ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۱۱۵ علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم اجتماعی علوم اقتصادی ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۱۱۶ مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم اجتماعی مطالعات زنان و خانواده ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۱۱۷ بانکداری اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم اجتماعی علوم اقتصادی ۱۳۸۷/۰۷/۰۶ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم دریافت PDF
۱۱۸ فقه مقارن کارشناسی ارشد ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد دریافت PDF
۱۱۹ فقه مدنی کارشناسی ارشد ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد دریافت PDF
۱۲۰ فقه سیاسی کارشناسی ارشد ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد دریافت PDF
۱۲۱ فقه جزایی کارشناسی ارشد ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد دریافت PDF
۱۲۲ فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد دریافت PDF
۱۲۳ الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه تهران دریافت PDF
۱۲۴ فقه شافعی کارشناسی ۱۳۸۵/۰۴/۲۷ شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه تهران دریافت PDF
۱۲۵ فقه مقارن سطح ۴ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ شورای عالی حوزه علمیه خراسان دریافت PDF
۱۲۶ فقه مقطع عمومی سطح ۱ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ شورای عالی حوزه علمیه خراسان دریافت PDF
۱۲۷ فقه و اصول سطح ۳ ۱۳۹۳/۵/۲۸ شورای عالی حوزه علمیه خراسان دریافت PDF
۱۲۸ کلیات رشته‌های سطح چهار حوزه سطح ۴ ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ شورای عالی حوزه علمیه دریافت PDF
۱۲۹ مدرسی فقه و اصول سطح ۳ ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ شورای عالی حوزه علمیه دریافت PDF
۱۳۰ مدیریت اسلامی سطح ۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ شورای عالی حوزه علمیه دریافت PDF
۱۳۱ فقه و اصول سطح ۵ جامعه المصطفی العالمیه دریافت PDF
فهرست